مصوبات سفر هیات دولت

سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

گزارش عملکرد  و اقدامات انجام شده  هیات مدیره شرکت شهرکهای استانی در خصوص مصوبات سفر استانی هیات دولت:

دور اول:

ردیف

موضوع مصوبات

تاریخ تصویب

اقدامات و عملکرد

تاریخ اتمام/پیش بینی پایان عملیات

درصد پیشرفت فیزیکی

1

اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال از محل ردیف 50385 برای تکمیل زیرساختهای شهرک تخصصی آب نیر در سال 85

1/6/85

با توجه به تخصیص انجام یافته در همان سال جذب شده است.

85

100

2

طراحی و اجرای تصفیه خانه شهرکهای صنعتی شماره 1 و2 اردبیل

1/6/85

طراحی ، اجرا ، انجام و در حال بهره برداری می باشد.

87

100

 

دور دوم

ردیف

موضوع مصوبات

تاریخ تصویب

اقدامات و عملکرد

تاریخ اتمام/پیش بینی پایان عملیات

درصد پیشرفت فیزیکی

1

اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت ایجاد زیرساختها توسط وزارت صنایع و معادن

18/9/86

با توجه به تخصیص انجام یافته و در همان سال جذب شده است.

87

100

2

اختصاص مبلغ 10 میلیارد ریال از محل

اعتبارات استانی

18/9/86

با توجه به تخصیص انجام یافته و در همان سال جذب شده است.

87

100